Masz pytanie?

Polityka prywatności

Bezpieczeństwo | Ochrona danych

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe Ogrodnik Niemirscy s.j. informuje Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Ogrodnik Niemirscy sp. j., 
ul. Inowłodzka 24, 26-300 Opoczno NIP: 768-15-09-693

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: Ogrodnik Niemirscy sp. j., ul. Inowłodzka 24, 26-300 Opoczno. 
Inspektor ochrony danych w Ogrodnik Niemirscy sp. j. został wyznaczony i będzie dostępny pod adresem mailowym: opoczno@ogrodnikplytki.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o koniczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych działań gospodarczych realizowanych przez Administratora;
 2. Prawnie uzasadnione działania gospodarcze realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa działalności gospodarczej;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub w jakim zostały one udostępnione Administratorowi podczas zakładania konta na internetowej platformie handlowej dostępnej pod adresem ogrodnikplytki.pl
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez czas współpracy/transakcji a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku ze współpracą
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych w czasie trwania współpracy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod
adresem opoczno@ogrodnikplytki.pl lub kontakt pisemny: 
Ogrodnik Niemirscy sp. j., ul. Inowłodzka 24, 26-300 Opoczno.